Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Bare JA er JA

I forbindelse med kvinnedagen arrangerte Styret samfundsmøtet "du sa ikke nei" den 9. mars, for å ta temaet samtykkelov tilbake på dagsorden. Alt i 2018 etablerte Samfundet at sex uten samtykke er voldtekt og den pågående utarbeidingen av en samtykkelov gjør temaet svært aktuelt igjen. De som jobber med en samtykkelov ser ut til å ha endt på en "nei-er-nei" modell. Det fremgår på samfundsmøtet at "nei-er-nei" modellen i større grad legger bevisbyrden på offeret. Det er også vanlig med frys-reaksjoner under voldtekt, noe som ikke vil resultere i et tydelig "nei" eller motstand. I slike situasjoner vil det likevel være et fravær av et "ja". En samtykkelov basert på "Bare ja-er-ja" vil gi oss en lov som gjør det mulig å dømme for at sex uten samtykke er voldtekt - noe som ifølge innleder Thea Myhrer også sammenfaller med store deler av befolkningens definisjon på hva voldtekt er. La oss øke rettsikkerheten og få en samtykkelov basert på "bare-ja-betyr-ja!"

Den nøyaktige ordlyden til forslaget ser du her:

"Studentersamfundet samlet til Samfundsmøte 9 mars 2024 mener at Norge må
innføre en samtykkelov basert på “bare ja-er-ja” modellen. Denne modellen
krever at kun et ja er nok for å få samtykke, noe som vil beskytte overgrepsofre i større grad enn det gjøres i dag og med en “nei er nei”-modell. En samtykkelov må baseres på at bare ja er ja og vil gjøre det lettere for ofre å anmelde og bli ivaretatt. Det vil også hindre forvirring eller diskusjon rundt om ofret faktisk har sagt nei, eller bare har fryst til i situasjonen."

Forslaget er fremmet av medlemmer Hannah Kleiven, Serena Guler, Kasper Søreide, Jennifer Shala og Lea Lauvland Longva.

Voteringsresultatet ble som følger: 103 for, 0 mot, 0 blanke - Og med det gikk forslaget gjennom!

Sponsorer
Festivaler