Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Samfundet

Samfundet bygger ut!

Studentersamfundet bygger ut! På denne siden kan du finne informasjon om nybyggprosjektet. Kontakt oss på nybygg@samfundet.no hvis du har spørsmål eller innspill.

Hva er nybygg?

Nybygg skal ha plass til mer av virksomheten vi allerede har på Samfundet. Vi skal bygge nye konsertscener, en blackbox, serveringslokaler og gode arbeidslokaler. Vi vil ha plass til mer aktivitet for flere, både frivillige, publikummere og andre foreninger. Nybygg har fått pengene som trengs til å bygge, fra blant andre NTNU, Velferdstinget, Trondheim kommune, Sit og Reitangruppen. Totalt trengs det 245 millioner til prosjektet, så arbeidet med finansiering pågår fortsatt. Byggestart er planlagt til april 2022, med ferdigstillelse årskiftet 2023/2024.

Samfundet

UKA

Samfundet

Mellomrommet

Samfundet

Inngang klostergata

Samfundet

Grønnbaren

Om prosjektet

Studentersamfundet i Trondhjem er Nordens største studentersamfunn, Norges tredje største konsertarrangør og hjertet i studiebyen Trondheim. Samfundet har som formål å være studentenes samlingsplass, en kulturinstitusjon og en arena for samfunnsengasjement og debatt. Organisasjonen er til for sine medlemmer, andre studenter, det akademiske miljø og byens øvrige befolkning. Samfundet fikk sitt nåværende bygg i 1929 da det var 700 studenter i Trondheim. I dag er det nærmere 40 000, og bygget er tilnærmet det samme. Siden 60-tallet har organisasjonen ønsket å bygge ut, og i dag er de fysiske rammene så begrensede at det går direkte utover formålet til organisasjonen. Derfor vil Samfundet bygge ut på Fengselstomta øst for eksisterende bygg.

Du kan se de nyeste plantegningene her.

Finansiering

Studentersamfundet eies og drives av sine medlemmer uten driftstilskudd. Dette er unikt i Norge. Utbyggingen er kalkulert til å koste 245 millioner kroner. Samfundet eier Fengselstomta og har en intensjonsavtale med NTNU om å selge den delen av tomta Samfundet selv ikke skal bygge på. Samfundet er i dialog med regjeringen og aktører i studiebyen for å sikre finansiering.

Søknader

1. november 2020 mottok Kunnskapsdepartementet, ved Henrik Asheim, en søknad om tilskudd til nybygg for Studentersamfundet i Trondhjem. Søknaden beskriver viktigheten av Samfundet for studenter og trøndere i Trondheim, for NTNU og for kulturtilbudet i byen. Det søkes om bevilgning av midler opp mot 50 millioner kroner. Søknaden kan i sin helhet leses her.

Styrende Dokumenter

Formelt er Samfundets Nybyggkomité (SNK) en FSUG (Finansstyrets undergruppe) som forbereder saker for Finansstyret (FS). Komiteen legger frem statusrapporter og krav om avklaringer løpende for FS, og hvor FS sender dette til behandling i Storsalen for å få medlemmenes tilslutning til både prosess og de resultatene som fremkommer.

Det bør legges opp til at Storsalen har reell innflytelse, herunder kan forkaste forslag helt eller delvis, be om at prosessen stanser, utsettes eller fremmes for ny behandling. Det må være en målsetting å få en så reell debatt som mulig ved hver behandling.

Historikk

Under Samfundsmøte; Demokratiets lyskastere lørdag 19. september 2020 gav Storsalen sin tilslutning til å gå videre i prosessen med det leverte skisseprosjektet. Skisseprosjektet innebar leveransen innebærer en konkretisering av krav og behov i utformingen av bygget, samt vurdering av tekniske forhold i og rundt byggingen. Tegningsleveransen tilhørende skisseprosjektet er tilgjengelig her. Under den digitale utgaven av Nybyggprat gikk vi, sammen med prosessleder, gjennom prosessen hittil, skisseprosjektet og videre planer for høsten. Her snakker vi oss gjennom plantegningene og spørsmål vi har fått tilsendt. Derfor anbefaler vi alle medlemmer og andre interesserte å se gjennom streamen for oppdatert informasjon. Arkitektene har levert flere utkast til tegninger, hvor Styringsgruppa, SNK og representanter fra de aktive på Samfundet har kommet med innspill til endringer og forbedringer ved bruk og drift av tilbygget. For medlemmer kan oppdaterte skisser sees og diskuteres på Nybyggprat. Parallelt med skisseprosjektet ble også fyllinga i Nidelva fullført i 2020. Samfundet har startet egen reguleringsplan for tilbygget på Fengselstomta som skal ferdigstilles samtidig som reguleringsplan for Nidelva. Romprogram, skisseprosjekt og forprosjekt for tilbygget skal fastsettes så organisasjonen kan starte bygging i november 2021.

Fylling i Nidelva

Området nord for Hovedbygget på Gløshaugen preges delvis av kvikkleire i grunnen. Samfundet har ledet arbeidet med å sikre området fra Fengselstomta til Grensen. Høsten 2018 fikk Samfundet økonomisk tilskudd fra kommunen og NTNU til å gjennomføre tiltaket med en motfylling/park langs Nidelva. 16.11.19 godkjente etablering av en motfylling i Nidelva med et budsjett på 19,5 mill. med tillegg av merverdiavgift. Bakgrunnen for dette forslaget finnes her. Fyllingen ble ferdigstilt høsten 2020.

Romprogram

Høsten 2018 jobbet komiteen med å utrede et romprogram som vil være utgangspunktet for skisseprosjekt og videre prosjektering av tilbygget. De ulike alternativene til romprogram er beskrevet i utredning for rom- og funksjonsprogram. Her er det også gitt en anbefaling på vegne av Nybyggkomiteen med grundige analyser av arealbruk og kapasitet på Samfundet idag. Alle innspillene som har kommet inn, samt komiteens egne analyser er grunnlaget for antagelser om fremtidig bruk, og dermed behov, i tilbygget. Utredning for rom- og funksjonsprogram. Rapporten ble fremlagt under Samfundsmøte; Ytringsfrihetens grenser med forslag om vedtak én uke senere, under Samfundsmøte; Er Gud død?. Voteringen resulterte i at videre prosjekt tar utgangspunkt i komiteens forslag 3. Diskusjonen rundt forslagene og voteringen kan ses på YouTube.

Parallelloppdrag

Evalueringskomiteens rapport kan leses her. Formålet til parallelloppdraget var å få opp forslag til konsepter for et nybygg som kan bearbeides videre. Parallelloppdraget var ingen konkurranse. Forslagene har blitt vurdert av en egen evalueringskomite bestående av Frederik Shetelig, Helge Brå, Amund Aarvelta, Silje Vestues og Arne Sund. Forslagene ble vurdert anonymt. Evalueringskomiteen trakk fram de sterke og svake sider ved de ulike forslagene. Komiteen presentere sin vurdering etter at forslagene ble presentert for Storsalen, før det ble åpnet for debatt i salen. Basert på tilbakemeldingene fra komiteen og medlemmene vil Nybygg og Finansstyret beslutte hvilke elementer man vil ta med seg videre inn i et nybygg og hvilke arkitekter som tildeles oppdrag.

Her er bidragene fra parallelloppdraget;

 • Du store verden - Skibnes arkitekter
 • Sceneskifte - Eggen arkitekter
 • Merry Glow Red - Pir II arkitekter
 • Forslagene ble presentert og diskutert på Samfundsmøte; Samfundet bygger ut en uke etter avdukingen. Har du innspill? Ta gjerne kontakt.

  Se tidligere vedtak her
  Navn Epost
  Jostein Løwer Leder nybygg-leder@samfundet.no
  Agnete Djupvik Prosessleder prosessleder@samfundet.no
  Andreas SNKmedlem
  Oda Sofie Sundet Drift nybygg-drift@samfundet.no
  Allegra Farrah Torstensen Servering nybygg-servering@samfundet.no
  Mikkel Hofstad Arrangement nybygg-arrangement@samfundet.no
  Patrick Moen Allport Sceneteknisk nybygg-sceneteknisk@samfundet.no
  Fredrik Akre Styret leder@samfundet.no
  Gunnar Gudlaugur Gunnarsson SNKmedlem
  Kim Arvid Leon Tran SNKmedlem
  Rikke Storvik Sjøhelle Kunstnerisk nybygg-kunst@samfundet.no
  Frida Jerve PR nybygg-pr@samfundet.no
  Sponsorer
  Festivaler