Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Nybyggkomiteen

Studentersamfundet skal endelig bygge ut! På denne siden kan du finne informasjon om nybyggprosjektet. Kontakt oss på nybygg@samfundet.no hvis du har spørsmål eller innspill.

Under Samfundsmøte: Demokratiets lyskastere lørdag 19. september ønsker Nybyggkomiteen, sammen med Finansstyret og Styringsgruppen, tilslutning av Storsalen til å gå videre i prosessen og vedta Skisseprosjektet slik det foreligger i dag. Møt opp med medlemskort, hør hva dette innebærer og delta i voteringen.

Tegningsleveransen tilhørende skisseprosjektet er tilgjengelig her.

Neste fase er forprosjektet. Her skal nybygget fylles – det vil si utstyr, inventar og overordnet innvendig utforming. Denne fasen vil først kunne settes i gang etter at Storsalen har fattet et vedtak om å godkjenne skisseprosjektet og fortsette prosessen.

Følg oss gjerne på sosiale medier for jevnlige oppdateringer om prosjektet og arbeidsmetoden:

  • Facebook: Samfundets Nybyggkomité
  • Instagram: @nybygg.samfundet

Om prosjektet

Studentersamfundet i Trondhjem er Nordens største studentersamfunn, Norges tredje største konsertarrangør og hjertet i studiebyen Trondheim. Samfundet har som formål å være studentenes samlingsplass, en kulturinstitusjon og en arena for samfunnsengasjement og debatt. Organisasjonen er til for sine medlemmer, andre studenter, det akademiske miljø og byens øvrige befolkning.

Samfundet fikk sitt nåværende bygg i 1929 da det var 700 studenter i Trondheim. Nå er det 37.000 og bygget er tilnærmet det samme. Siden 60-tallet har organisasjonen ønsket å bygge ut, og i 2018 er de fysiske rammene så begrensede at det går direkte utover formålet til organisasjonen. Derfor vil Samfundet bygge ut på Fengselstomta øst for eksisterende bygg.

Finansiering

Studentersamfundet eies og drives av sine medlemmer uten driftstilskudd. Dette er unikt i Norge. Utbyggingen er kalkulert til å koste 150 mill NOK. Samfundet eier Fengselstomta og har en intensjonsavtale med NTNU om å selge den delen av tomta Samfundet selv ikke skal bygge på. Samfundet er i dialog med regjeringen og aktører i studiebyen for å sikre finansiering.

Søknader

1 november 2020 mottok Kunnskapsdepartementet ved Henrik Asheim en søknad om tilskudd til nybygg for Studentersamfundet i Trondhjem. Søknaden beskriver viktigheten av Samfundet for studenter og trøndere i Trondheim, for NTNU og for kulturtilbudet i byen. Det søkes om bevilgning av midler i to ulike scenarier opp mot 50 mill NOK. Søknaden kan i sin helhet leses her.

Styrende dokumenter

Formelt er Samfundets Nybyggkomité (SNK) en FSUG (Finansstyrets undergruppe) som forbereder saker for Finansstyret (FS). Komiteen legger frem statusrapporter og krav om avklaringer løpende for FS, og hvor FS sender dette til behandling i Storsalen for å få medlemmenes tilslutning til både prosess og de resultatene som fremkommer.

Det bør legges opp til at Storsalen har reell innflytelse, herunder kan forkaste forslag helt eller delvis, be om at prosessen stanser, utsettes eller fremmes for ny behandling. Det må være en målsetting å få en så reell debatt som mulig ved hver behandling.

Faser i prosjektet

I nybyggprosessen er vi per mai 2020 ferdig med skisseprosjektet, men mangler formell godkjenning fra Storsalen. Denne leveransen innebærer en konkretisering av krav og behov i utformingen av bygget, samt vurdering av tekniske forhold i og rundt byggingen. Skisseprosjektet skal behandles av Storsalen så snart det er mulig, og vil legge grunnlaget for byggets utforming.

Under den digitale utgaven av Nybyggprat gikk vi, sammen med prosessleder, gjennom prosessen hittil, skisseprosjektet og videre planer for høsten. Her snakker vi oss gjennom plantegningene og spørsmål vi har fått tilsendt. Derfor anbefaler vi alle medlemmer og andre interesserte å se gjennom streamen for oppdatert informasjon.

Arkitektene har levert flere utkast til tegninger, hvor Styringsgruppa, SNK og representanter fra de aktive på Samfundet har kommet med innspill til endringer og forbedringer ved bruk og drift av tilbygget. For medlemmer kan oppdaterte skisser sees og diskuteres på Nybyggprat. Parallelt med skisseprosjektet, vil også arbeidet med fylling i Nidelva skje våren 2020.

Samfundet har startet egen reguleringsplan for tilbygget på Fengselstomta som skal ferdigstilles samtidig som reguleringsplan for Nidelva. Romprogram, skisseprosjekt og forprosjekt for tilbygget skal fastsettes så organisasjonen kan starte bygging våren 2021.

Fylling i Nidelva

Området nord for Hovedbygget på Gløshaugen preges delvis av kvikkleire i grunnen. Samfundet har ledet arbeidet med å sikre området fra Fengselstomta til Grensen. Høsten 2018 fikk Samfundet økonomisk tilskudd fra kommunen og NTNU til å gjennomføre tiltaket med en motfylling/park langs Nidelva. Reguleringsplan for motfyllingen er planlagt behandlet i juni 2019. Samfundsmøte: H8ers 16.11.19 godkjente etablering av en motfylling i Nidelva med et budsjett på 19,5 mill. med tillegg av merverdiavgift. Bakgrunnen for dette forslaget finnes her. Grave- og fyllingsarbeidet starter i månedsskifte februar/mars 2020 og avsluttes mai 2020.

Romprogram

Høsten 2018 jobbet komiteen med å utrede et romprogram som vil være utgangspunktet for skisseprosjekt og videre prosjektering av tilbygget. De ulike alternativene til romprogram er beskrevet i utredning for rom- og funksjonsprogram. Her er det også gitt en anbefaling på vegne av Nybyggkomiteen med grundige analyser av arealbruk og kapasitet på Samfundet idag. Alle innspillene som har kommet inn, samt komiteens egne analyser er grunnlaget for antagelser om fremtidig bruk, og dermed behov, i tilbygget.

Rapporten ble fremlagt under Samfundsmøte: Ytringsfrihetens grenser med forslag om vedtak én uke senere, under Samfundsmøte: Er Gud død?. Voteringen resulterte i at videre prosjekt tar utgangspunkt i komiteens forslag 3. Diskusjonen rundt forslagene og voteringen kan ses på YouTube.

Parallelloppdrag

Evalueringskomiteens rapport kan leses her.

Formålet til parallelloppdraget var å få opp forslag til konsepter for et nybygg som kan bearbeides videre. Parallelloppdraget var ingen konkurranse. Forslagene har blitt vurdert av en egen evalueringskomite bestående av Frederik Shetelig, Helge Brå, Amund Aarvelta, Silje Vestues og Arne Sund. Forslagene ble vurdert anonymt. Evalueringskomiteen trakk fram de sterke og svake sider ved de ulike forslagene. Komiteen presentere sin vurdering etter at forslagene ble presentert for Storsalen, før det ble åpnet for debatt i salen. Basert på tilbakemeldingene fra komiteen og medlemmene vil Nybygg og Finansstyret beslutte hvilke elementer man vil ta med seg videre inn i et nybygg og hvilke arkitekter som tildeles oppdrag.

Her er bidragene fra parallelloppdraget:

Forslagene ble presentert og diskutert på Samfundsmøte: Samfundet bygger ut en uke etter avdukingen. Har du innspill? Ta gjerne kontakt.

Om Nybyggkomiteen

Studentersamfundets Nybyggkomite består av inntil 9 faste medlemmer, hvorav alle er funksjonærer. Disse er aktive medlemmer i nybyggkomiteen i dag:

Navn Telefon E-post
Agnete Djupvik Prosessleder 992 15 950 prosessleder@samfundet.no
Pernille Nalum Duvholt Leder 915 97 749 nybygg-leder@samfundet.no
Amanda Jørgine Haug Kommunikasjonsansvarlig 951 75 034 nybygg-kommunikasjon@samfundet.no
Jan Henrik Jahren Økonomiansvarlig 951 77 034 nybygg-oko@samfundet.no
Åsta Wibe Teknisk ansvarlig 478 58 462 nybygg-teknisk@samfundet.no
Sponsorer
Festivaler