Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Votering om forprosjekt

Forprosjekt Nybygg - forslag til vedtak i Samfundsmøte
Finansstyret fattet den 17.01.2019 følgende vedtak:
Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 19. januar 2019, gir tilslutning til at arbeidet med nybygg på Fengselstomta kan fortsette. Anbefalingen fra Nybyggkomiteen i “Utredning: Rom- og funksjonsprogram for utvidelse av Studentersamfundet i Trondhjem” legges til grunn. Nybygget planlegges med en konsertsal, blackbox, noe nye offentlige arealer og interne areal. Interne areal prioriteres slik at så mye som mulig av Samfundets interne aktivitet kan foregå på huset.

Samfundsmøtet ga sin tilslutning til vedtaket i møte den 19.01.2019.

Finansstyret vedtok i samme møte å inngå avtale med Eggen arkitekter om å utarbeide et skisseprosjekt.
Eggen arkitekter har utarbeidet et skisseprosjektet som er fremlagt for Finansstyret i flere omganger.

Finansstyret fremla skisseprosjektet for Samfundsmøtet som den 03.09.2020 fattet følgende vedtak:
Studentersamfundets medlemmer gir sin tilslutning til Skisseprosjektet.

Finansstyret mente det var behov for å bearbeide skisseprosjektet videre, og å avklare finansieringen nærmere. Eggen arkitekter presenterte en ny versjon av skisseprosjektet for Finansstyret i møte den 03.12.2020. Finansstyret mener skisseprosjektet er i samsvar med Samfundsmøtets vedtak, og oppfyller de krav til funksjoner og rom som fremgår av innstillingen til Nybyggkomiteen. Finansstyret vurderer skisseprosjektet å ha høy kvalitet og det gir et svært godt grunnlag for å gå videre til forprosjekt.

Selve nybygget har en kostnadsramme på 165 mill. Kostnaden er verifisert av KKN sist den 03.12.2020. I tillegg vil det påløpe 27 mill for å etablere en underjordisk tverrforbindelse, samt 10 mill til innredninger mv.

Finansstyret anser selve Nybygget som fullfinansiert, selv om inndekning skjer over tid. Det gjenstår inndekning av inventar/utstyr og tverrforbindelsen med omlag 37 mill. Det er god progresjon i arbeide med å finansiere også denne delen av kostnadene. Tverrforbindelsen kan utsettes til et senere byggetrinn, men det er ikke ønskelig.

Videre arbeid vil medføre et betydelig kostnadspådrag. Forprosjekt vil pådra kostnader mer enn 3,0 mill, i tillegg vil det påløpe omlag 6,2 mill i detaljprosjektering, samlet 9,2 mill. Kostnadene inngår i kalkylen for samlet byggekostnad.

Risikoen i prosjektet kan begrenses ved å gå mer detaljprosjektere deler av bygget underveis i forprosjektet. Det gjelder særlig infrastruktur og grunnarbeider. Det settes derfor allerede nå av en samlet pott som dekker alle kostnader til prosjektering, men hvor pådraget søkes holdt i samsvar med Samfundsmøtet til enhver tid gjeldende vedtak. Kostnadene til forprosjekt og detaljprosjektering foreslås dekket over bevilgningen på 15 mill til nybygg fra Trondheim kommune.

Samfundsmøtet holdes løpende orientert om forprosjektet. Forprosjektet fremlegges for Samfundsmøtet for vedtak i løpet av vårsemesteret 2021. Dersom Samfundsmøtet vedtar forprosjektet, kan saken bli fremlagt for endelig vedtak om å utbygging i løpet av september 2021 med byggestart i november 2021.

Prosjektet er av uvanlig art, og skal godkjennes av Samfundsmøtet. Saker som gjelder Nybygg skal kunngjøres for Samfundsmøtet 14 dager før vedtak. Saken er kunngjort av Finansstyret den 21.12.2020.

Finansstyret har i vedtaket lagt opp til å fremme saken i Samfundsmøte den 30.01.2020. Finansstyret tar forbehold for at saken på grunn av smittevernsrestriksjoner må behandles på annet tidspunkt.Datoen i vedtaket endres da tilsvarende.

Saksdokumenter, tegninger og kostnadsoverslag kan lastes ned fra https://samfundet.no/nybygg. Dokumentene vil bli oppdatert løpende frem til vedtak.

Finansstyret fremmer følgende forslag til vedtak for Samfundsmøtet:

Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 30. januar 2021, gir tilslutning til at arbeidet med nybygg på Fengselstomta kan fortsette med et forprosjekt. Skisseprosjektet fra Eggen arkitekter legges til grunn for prosjektering av nybygget. Forprosjektet legges fram for Samfundsmøtet for godkjenning i løpet av vårsemesteret 2021.

Forprosjekt vil pådra kostnader mer enn 3,0 mill, i tillegg vil det etterhvert påløpe omlag 6,2 mill i detaljprosjektering, samlet 9,2 mill. Kostnadene inngår i kalkylen for samlet byggekostnad.

18.12.20207 / Dag Herrem / fs-leder

Sponsorer
Festivaler