Information
Restaurant
Events
Volunteer

Norsk
Member
Internal
Area Storsalen
Organizer Styret
Styret
Date 25. February 2023
Time 18:00 - 20:00
Ticket Ticket included with entrance
Age limit 18 years

Samfundsmøte: TA ORDET DA!

This event is in norwegian

Har du en sak du mener det er viktig å sette på dagsorden? Er det en sak du mener at er ekstra viktig for studenter å bry seg om? Synes du bussprisene bør bli billigere for studenter, Norge har en urettferdig bistandspolitikk eller må gjøre mer for å gå mot et grønnere samfunn? På dette samfundsmøtet skal vi ha debatt om temaer du synes er viktige, og debatantene er oss som studenter. Vi vil fylle Storsalen med engasjerte studenter som alle blir med i diskusjoner.

Har du en sak du mener Samfundet bør jobbe for eller mene noe om? Skriv et resolusjonsforslag og sendt det til styret@samfundet.no 4 dager før samfundsmøtet. Lurer du på hvordan du skriver et resolusjonsforslag? Kom i Edgar mandag 20.02 og tirsdag 21.02 kl. 16 så arrangerer vi i styret resolusjonsworkshop og hjelper deg med å formulere din mening. Her kan du se på Studentersamfundets vedvarende resolusjoner: https://samfundet.no/saksdokumenter#resolusjonsforslag

Innsendte resolusjoner:

Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til samfundsmøte 25.02.2023, vil at regjeringen skal styrke leietakers rettigheter ved å:
- Sikre at leietakere får opplysning og juridisk veiledning rundt sine rettigheter, og at leietakers interesse i husleietvister blir ivaretatt.
- Innføre en statlig godkjenningsordning som kvalitetssikrer utleieboliger. Den skal sjekke at boligen tilfredsstiller alle krav jf. Husleieloven § 2-2. Videre skal denne ordningen, på en synlig måte, gå god for kvaliteten på boligen.

Forslaget er fremmet av Styret ved Studentersamfundet i Trondhjem


Studendersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 25.02.2023, mener at klassifisering av rusmidler må samsvare med skadevirkning og at videre lovgivning i rusfeltet skal baseres på vitenskapelige, folkehelsemessige og samfunnsøkonomiske forhold

Studentersamfundet i Trondhjem synes at staten på sikt burde ta ansvar for Norges folkehelse ved å regulere Cannabis på tilnærmet lik linje som alkohol.

Forslaget er fremmet av Eirik Bjørn Mentzsen


Studentersamfundet i Trondheim, samlet til Samfundsmøte 25. februar 2023, kritiserer innføringen av skolepenger for internasjonale studenter utenfor Sveits og EØS-området. Gratisprinsippet for høyere utdanning er en viktig verdi for kunnskapsnasjonen Norge, og innføringen av skolepenger er et brudd på dette fundamentale prinsippet. Vi krever at regjeringen og stortinget gjeninnfører gratisprinsippet for høyere utdanning.

Forslaget er fremmet av Ferdinand Tomek Marnburg på vegne av Velferdstinget


Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 25. februar 2023, kritiserer miljøambisjonene i NTNUs campussamlingsprosjekt. Samfundet krever at Regjeringen bidrar til å oppfylle NTNU og Stortingets ambisjoner om at NTNU skal være et nullutslippsuniversitet.

Fremmet av Morten Eidsvaag Althe på vegne av Arbeidsutvalgene i Studenttinget og Velferdstinget


Verden står overfor flere store utfordringer samtidig. Klimakrisen er en av de største utfordringene, og den har allerede begynt å påvirke både mennesker og dyr på en negativ måte. Matkrisen har også økt i omfang de siste årene, spesielt på grunn av klimaendringer og konflikter. Samtidig har kriger i Ukraina og Afrika ført til en humanitær krise og en enorm lidelse for folk i disse områdene. Norge, som er et av verdens mest utviklede land med høy teknologisk kompetanse og et godt fungerende velferdssystem, er godt egnet til å ta en ledende rolle i dette arbeidet. Samtidig har Norge også en stor andel av inntektene fra olje og gass, og denne ekstrainntekten gir Norge en mulighet til å finansiere tiltak som kan bidra til å løse disse globale utfordringene. 

Studentersamfundet i Trondhjem, samlet til Samfundsmøte 25.02.2023, krever at Norge bruker en stor del av ekstrainntektene fra energikrisen skapt av Russland til å mobilisere en global innsats for raskere grønn omstilling, styrking av verdens matvaresystemer og humanitær innsats. Dette vil ikke bare bidra til å redusere negative virkninger av krisene, men også til å bygge opp en bedre og mer bærekraftig verden for fremtiden.

Forslaget ble fremmet av Edson Reistad på vegne av Effektiv Altruisme NTNU.


I tillegg har det kommet inn en intern meningsytring som skal diskuteres, men ikke voteres over:

Mer enn seksti prosent av olje og gass som er funnet, må bli i bakken for at vi skal nå klimamålene i Parisavtalen om å begrense global oppvarming til 1,5 grad. Samtidig planlegger verdens fossilindustri på å ta opp kull, olje og gass som vil sprenge karbonbudsjettet og ha dramatiske klimakonsekvenser hvis planene blir gjennomført. Dette vil forverre klimaendringenes allerede store konsekvenser for dyreliv, natur og for mennesker. Det er anslått at 2 milliarder mennesker kan bli klimaflyktninger innen 2100 hvis utvinningen av fossile energikilder og klimaendringene ikke bremses.

Norge har en svært rik og mektig fossil-lobby som grønnvasker olje- og gassindustri gjennom blant annet reklame og sponsing av kultur og idrett. Det er i strid med studentenes beste å ta del i denne grønnvaskingen.

Forslag til vedtak:

Studentersamfundet i Trondheim og tilknyttede organisasjoner skal ikke bli sponset av selskaper som driver med utvinning av fossil energi.

Interne meningsytring fremmet av Max Løvset Lødøen og Norunn Krokeide.


Vi håper å se deg på Norges frieste talerstol eller i publikum for å høre på viktige diskusjoner om hva studentene i Trondheim er opptatt av.

På dette møte skal det voteres over budsjettøkning da det ikke er gjort avsetninger for setningsrisikoen i kostnadsrammen. Mer informasjon ligger i sakspapirene som er linket til under.


Dørene til Storsalen åpner klokken: 17.45

Møtet streames på Samfundets YouTube-kanal. Møtet blir også lastet opp i sin helhet på YouTube-kanalen i etterkant.

Sakspapirer finner du: https://samfundet.no/saksdokumenter#styret

For bordreservasjoner, send mail til styret-bordreservasjon@samfundet.no

Presse? Kontakt styret-presse@samfundet.no

Vi minner også om den pågående kronerullingen på https://www.samfundet.no/informasjon/kronerulling

Events at the Student Society can be adapted for visitors with movement and hearing impairment. See here for more information.

Sponsors
Festivals