Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern
Lokale Storsalen
Arrangør Styret
Styret
Dato 6. februar
Tid 18.00 - 20.30
Billett Påmelding
Aldersgrense Ingen aldersgrense

Festmøte: Saemiej Åålmegebiejjie

Festmøte: Saemiej Åålmegebiejjie!

Påmelding åpner klokken 12:00 mandag 1. februar
Om du ikke er medlem kan du be om plass ved å sende mail til styret-pr@samfundet.no.

Antrekk: Kofte, bunad eller studentergalla.

——

Daate naamhtahöörneme, mohte öörnemen åvtelen tjoerh sijjiem dongkedh. Daate maahtah http://bit.ly/saemiej:sne darjodh.

Måantan ts. 12:00 maahtah sijjiem dongkedh.
Jis ih leah lïhtsege, maahtah e-påastem tjaeledh: styret-pr@samfundet.no jïh sijjiem dongkedh.

Vaarjah: Gapta, bunad jallh studeenthgalla.

——

Visste du at Trondheim (Tråante) er fødestedet til den samiske nasjonaldagen, som feires på tvers av landegrensene i Norden? Den 6. februar 1917 ble det første samiske landsmøtet holdt i Metodistkirken i Trondheim. I dag feirer man samenes nasjonaldag i Norge, Sverige, Finland og Russland til minne om den første gangen samene samlet seg for å jobbe sammen for felles interesser på tvers av landegrenser.

Tråante (Trondheim) er den største byen i sørsamisk område, og det er på høy tid at Samfundet anerkjenner våre samiske venners nasjonaldag. Derfor ryddes det denne 6. februar plass til en storslått feiring sammen! Samfundet i samarbeid med Saemien Studeenth Tråantesne inviterer til Festmøte: Saemiej Åålmegebiejjie! Det vil bli sang, fest, joik og moro!

Med oss i programmet vil vi ha blant annet digital hilsen fra Sametinget ved sametingspresident Aili Keskitalo, ordfører i Trondheim Kommune Rita Ottervik og sang og joik ved Thomas Gælok!

——

Datne deejrih Tråante lea saemiej åålmegebiejjien reakedssijjie, mij lea sjïere biejjie mijjieh raasti rastah heevehtibie? Goevten 6. biejjien jaepien 1917, saemiej voestes rïjhketjåanghkoe Metodistgærhkosne Tråantesne öörnesovvi. Daenbien saemieh Nöörjesne, Sveerjesne, Såevmesne jïh Russlaantesne saemiej åålmegebiejjiem heevehtieh, dan gaavhtan saemiej voestoes rïjhketjåanghkosne saemieh aktanin jïh eelkin ektine barkedh raasti rastah.

Tråante åarjelsaemien dajven stööremes staare, jïh dellie maajetjh Samfundet saemiej åålmegebiejjiem jååhkesje. Dannasinie sïjhtebe goevten 6. biejjien ektesne heevtehtidh! Samfundet jïh Saemien Studeenth Tråantesne Feestetjåanghkose böörieh: Saemiej Åålmegebiejjie! Laavlomh, feeste, vuelieh jïh luste sjidtieh!

Programmesne aaj digitaale heelsegh Saemiedigkeste saemiedigkiepresideentine Aili Keskitalo, laavlomh jïh vuelieh Thomas Gælokine jïh tjïeltenåvtehkine Tråanten tjïeltesne Rita Ottervik. Aavoedibie!

——

Spørsmål? Kontakt styret-pr@samfundet.no eller send melding på Facebook.

Presse? Kontakt styret-presse@samfundet.no.

Møtet streames på samfundet.no/live og Samfundets YouTube-kanal. Møtet blir også lastet opp i sin helhet på YouTube-kanalen i etterkant.

Før du kommer på Samfundet er det viktig at du har satt deg inn i våre smittevernrutiner. De finner du her: samfundet.no/smittevern.

Medlemsbilletter kan omgjøres til ikke-medlemsbilletter mot et mellomlegg i hoveddøren under åpningstid på konsertdagen. Før du kommer til Samfundet må du sette deg inn i våre smittevernsrutiner. De finner du her

Arrangement på Samfundet kan tilrettelegges for besøkende med bevegelses- og hørselshemminger. Se her for mer informasjon.

Sponsorer
Festivaler