Informasjon
Restaurant
Arrangementer
Opptak

English
Medlem
Intern

Rådet

Studentersamfundets råd ser til at den økonomiske driften skjer i samsvar med lover, instrukser og vedtak i Studentersamfundet. Ved godkjenning av budsjett og regnskap og ved valg til Finansstyret skal Rådet avgi innstilling. Rådet ajourfører også Samfundets lover og avgir offisiell tolkning dersom det er tvil om hvordan lovene skal tolkes.

Rådet består av seks medlemmer valgt på samfundsmøte. Tjenestetiden er to år, og valg avholdes slik at tre medlemmer er på valg hvert år.

Kontaktperson: Sveinung Heide Vaskinn

Telefonnummer: 977 99 479

E-post: raadet@samfundet.no

Hjemmeside: http://raadet.samfundet.no/

Sponsorer
Festivaler